Ochrana osobních údajů

 

Internetové stránky www.thechamber.cz, dále jako „internetové stránky“, jsou spravovány společností Vaarden Seis Investment Group s.r.o., se sídlem Petrské náměstí 1186/1, Praha 1, 110 00, Česká republika, DIČ: CZ03058026, IČ: 03058026, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227110, dále jako „THE CHAMBER“ nebo „my“ a všechny mluvnické tvary tohoto slova. Pojmem „vy“ se rozumí uživatel nebo návštěvník našich internetových stránek, jakož i všichni zákazníci, kterým poskytujeme naše služby, zejména únikové hry.

1. Náš závazek chránit osobní údaje
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. S cílem lépe chránit vaše osobní údaje poskytujeme toto oznámení vysvětlující naše zásady nakládání s osobními údaji a volby, které můžete učinit s ohledem na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje shromažďovány a používány. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

Osobní údaje, které shromažďujeme

2. a) Při rezervaci hry shromažďujeme následující osobní údaje:
– Jméno

– Příjmení
– Adresa
– E-mailová adresa
– Telefonní/mobilní číslo.

V případě, že je požadována faktura:
– Fakturační jméno
– Fakturační adresa
– Fakturační město
– Fakturační PSČ
– DIČ a/nebo IČO

Dále můžeme zpracovávat vaši fotografii pořízenou po skončení únikové hry.
Ve smyslu Nařízení se osobními údaji rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („Osobní údaje“). Osobní údaje mohou být zpracovávány s vaším souhlasem i bez něj.

Můžeme zpracovávat výše uvedené Osobní údaje bez vašeho souhlasu:

– pro plnění smlouvy (potvrzení vaší rezervace hry), jíž jste smluvní stranou, nebo s cílem učinit kroky na vaši žádost před uzavřením smlouvy
– za účelem dodržení zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje
– v případě, že je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany
– v případě, že je zpracování nezbytné pro výkon činnosti ve veřejném zájmu.

Můžeme zpracovávat výše uvedené Osobní údaje pro marketingové účely, avšak pouze s vaším souhlasem.

E-mailová adresa
Používáme e-mailovou adresu výhradně pro tyto účely:

– zasílání důležitých informací týkajících se vašich rezervací únikových her, jako jsou oznámení o rezervaci, aktualizovaný stav rezervace a připomínka data, času a místa rezervace.
– abychom vás mohli kontaktovat po hře ohledně případných nevyřešených problémů týkajících se kvality námi poskytnutých služeb nebo ohledně případných nevyřešených otázek, které jsou v rozporu s našimi podmínkami.
– zaslání e-mailu po hře s vaší fotografií pořízenou po hře a žádostí o recenzi na konkrétních internetových stránkách, jako jsou naše stránky na TripAdvisoru, Googlu nebo Facebooku.
– zaslání žádosti o vyplnění dotazníku ohledně hry nebo her, které jste hráli, abychom mohli zlepšit naše služby. Rovněž vám můžeme zaslat připomínku týkající se této žádosti o vyplnění dotazníku.

Fotografie týmu

Po skončení hry nabízíme našim zákazníkům, že můžeme na památku pořídit jejich týmovou fotografii uvnitř herního prostoru. Na základě ústního potvrzení nebo zamítnutí akce může, ale nemusí proběhnout. V případě pořízení fotografie je našim zákazníkům později zaslán link s fotografií, a to prostřednictvím aplikace třetí strany Buzzshot, a to ve formě odkazu na Facebook (další podrobnosti naleznete níže) nebo prostřednictvím e-mailu poskytnutého během procesu rezervace.
Během procesu vytváření týmu hráči poskytnou nebo neposkytnou svůj souhlas, pokud chtějí, aby byla jejich týmová fotografie sdílena na účtech sociálních sítí THE CHAMBER. Tato akce může, ale nemusí být zpracována prostřednictvím aplikace Buzzshot, podle jejich souhlasu.

Telefonní/mobilní číslo 
Můžeme použít vaše mobilní/telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv nebo uskutečňování telefonických hovorů ohledně informací nebo případných změn týkajících se vašich rezervací únikových her.

Marketingové účely
Při rezervaci únikové hry nám můžete udělit svůj souhlas s přihlášením k odběru našeho newsletteru. Od odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se“ zahrnuté v našich newsletterech.
Poskytovatel našeho rezervačního systému, „chamberbooking“, uloží vaši odpověď, zda jste s odběrem newsletterů souhlasili, nebo ne. Pokud se k odběru newsletterů přihlásíte, budete od nás v budoucnu dostávat reklamní e-maily (např. o nových hrách, speciálních nabídkách apod.).

Fakturace
Pokud nás požádáte o fakturu, použijeme Osobní údaje (fakturační údaje) k vystavení faktury za služby, které jsme vám poskytli.

2. b) Pokud navštívíte naše internetové stránky, shromažďujeme následující Osobní údaje:

– IP addresa
– Zobrazené stránky
– Datum a čas zobrazení
– URL, z něhož byly naše internetové stránky navštíveny (tzv. referer).
Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou údaje o používání předávány prostřednictvím příslušného prohlížeče a ukládány v protokolových souborech.
Osobní údaje budou uchovávány v anonymní podobě pro statistické účely s cílem vylepšit internetové stránky a chránit servery před zneužitím třetími stranami, což je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a rovněž tak chráníme vaše zájmy.
Dále zpracováváme Osobní údaje pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Zpracováváme Osobní údaje z internetových stránek automatizovaným způsobem, nepoužíváme profilování. Automatizovaným zpracováváním se rozumí zpracovávání Osobních údajů při výhradním použití automatizovaných informačních systémů, jako jsou např. IT aplikace, software atd.
Můžeme používat neidentifikační a agregované informace k vylepšování provedení a podpoře našich internetových stránek, ale nikdy bychom nezveřejnili nic, co by mohlo být použito k identifikaci vaší osoby.

3. Kdo může zpracovávat vaše Osobní údaje

Jediné subjekty, které mají přístup k osobním údajům zákazníků, jsou:
společnost THE CHAMBER jako správce osobních údajů a její zaměstnanci nebo jiné osoby, s nimiž společnost THE CHAMBER spolupracuje. Společnost THE CHAMBER zajišťuje, že osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje se zavázaly k mlčenlivosti, nebo se na ně vztahuje příslušná zákonná povinnost mlčenlivosti, a používají Osobní údaje pro jasně vymezené účely.
Tyto oprávněné osoby, které mohou zpracovávat vaše Osobní údaje, jsou uvedeny níže:

Společnost GARVIS Solutions s.r.o. (tvůrce a provozovatel rezervačního systému www.reenio.cz), se sídlem v Ostravě, Česká republika. Zásady ochrany osobních údajů této společnosti se nachází zde a její obchodní podmínky v zápatí stránky zde.

Společnost Thomas Parslow Ltd (tvůrce a provozovatel aplikace „Buzzshot“), registrovaná v Anglii a Walesu (registrační číslo 05563561), se sídlem 94 Maresfield Road, Brighton, East Sussex, BN2 5ER. Společnost Thomas Parslow Ltd uchovává výhradně informace, které byly shromážděny prostřednictvím aplikace „Buzzshot“. Obchodní podmínky této společnosti se nachází zde a její zásady ochrany osobních údajů zde.

Poskytovatel služeb e-mailového marketingu ECOMAIL (www.ecomail.cz), se sídlem v Praze, Česká republika. Zásady ochrany osobních údajů se nachází zde a obchodní podmínky této společnosti se nachází zde.

4. Náš závazek zajistit bezpečnost údajů
Zavedli jsme příslušná technická a organizační opatření s cílem zamezit neoprávněnému nebo náhodnému přístupu, zachovávat přesnost údajů a zajistit správné nakládání s Osobními údaji. Máme zavedeny náležité administrativní postupy na ochranu a zabezpečení Osobních údajů, které shromažďujeme.
Při zpracovávání Osobních údajů nebude docházet k žádnému neoprávněnému předávání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (s výše uvedenými výjimkami).

5. Náš závazek chránit Osobní údaje dětí:
Ochrana Osobních údajů velmi mladých osob je obzvláště důležitá. V případě, že zpracováváme Osobní údaje ohledně nabídky služeb informační společnosti (např. newslettery) přímo dítěti mladšímu 15 let, toto zpracování je zákonné pouze při obdržení souhlasu osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost za dítě, a pouze v rozsahu, v němž byl takový souhlas udělen.

6. Doba zpracování Osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je v souladu se zákonnými lhůtami stanovenými zákonem.
V případě, že zpracováváme Osobní údaje pro marketingové účely, uchováváme vaše Osobní údaje do doby, než odvoláte svůj souhlas, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání.

7. Práva týkající se zpracování Osobních údajů
Jste oprávněni uplatňovat následující práva. Máte právo na:
– informace o tom, jaké Osobní údaje zpracováváme,
– přístup k Osobním údajům,
– opravu Osobních údajů,
– výmaz Osobních údajů,
– omezení zpracování Osobních údajů,
– přenositelnost Osobních údajů,
– kopírování Osobních údajů,
– vznesení námitky proti zpracování Osobních údajů,
podání stížnosti u dozorového orgánu a na účinnou soudní ochranu v případě, že se domníváte, že zpracování Osobních údajů, které se vás týkají, porušuje Nařízení.

8. Soubory cookie, analytika a provozní údaje
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou přenášeny z našich internetových stránek, aplikací nebo služeb a ukládány ve vašem zařízení.
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby na míru a vylepšovat pro vás naše internetové stránky, aplikace a služby.
Naše soubory cookie mohou být relační soubory cookie (dočasné soubory cookie, které identifikují a sledují uživatele v rámci našich internetových stránek, aplikaci nebo služeb, a které jsou poté, co zavřete prohlížeč, nebo opustíte relaci v aplikaci či službě, smazány) nebo trvalé soubory cookie (soubory cookie, které umožňují našim internetovým stránkám, aplikacím nebo službám „pamatovat si“, kdo jste, a pamatovat si vaše preference v rámci našich internetových stránek, aplikací či služeb; tyto soubory cookie zůstanou ve vašem počítači nebo jiném zařízení i poté, co zavřete prohlížeč nebo opustíte relaci v aplikaci či službě).
Chcete-li, můžete nastavit váš prohlížeč nebo naše internetové stránky, aplikace či služby tak, že budou soubory cookie omezeny nebo že budou všechny soubory cookie zablokovány, avšak pokud soubory cookie zablokujete, může to mít vliv na možnost používat určité části našich internetových stránek, aplikací nebo služeb. Více informací o souborech cookie a pokyny, jak přizpůsobit nastavení prohlížeče pro přijetí, smazání nebo zablokování souborů cookie, viz internetové stránky www.allaboutcookies.org.

9. Google Analytics
Naše internetové stránky využívají Google Analytics, což je služba analýzy webu od společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, www.google.com („Google Analytics“ nebo „Google“). Google Analytics využívá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači, s cílem umožnit analýzu vašeho používání našich stránek. Informace vygenerované pomocí těchto souborů cookie, jako je čas, místo a frekvence vašich návštěv našich stránek, včetně vaší IP adresy, jsou předávány do lokace Google v USA a tam uchovávány.

Při používání Google Analytics naše internetové stránky využívají funkci „anonymizeIp“. V rámci této funkce Google zkracuje, a tak anonymizuje vaši IP adresu před tím, než ji předá ven z členských států EU/EHP. Google používá tyto informace k analýze vašeho používání našich stránek, přípravě zpráv pro nás o internetové aktivitě a poskytování dalších služeb týkajících se našich internetových stránek.

Společnost Google může dále předávat tyto informace třetím stranám, je-li k tomu povinna ze zákona, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google prohlašuje, že nikdy nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které uchovává. Instalaci souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení vašeho prohlížeče, jak je uvedeno jinde v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce našich internetových stránek.

Google Analytics dále nabízí deaktivační doplněk pro většinu současných prohlížečů, který vám přináší větší kontrolu nad tím, jaké údaje může Google shromažďovat na internetových stránkách, které navštívíte. Tento doplněk řekne jazyku JavaScript (ga.js), používanému Google Analytics, aby Google Analytics nepředával žádné informace o návštěvách internetových stránek. Deaktivační doplněk prohlížeče nabízený Google Analytics však nebrání předávání informací nám nebo jiným službám analýzy webu, které můžeme využívat.

Google Analytics dále využívá elektronické obrazy, tzv. web beacons (někdy také nazývané jednopixelové gify), a tyto web beacons se používají společně se soubory cookie k sestavování agregovaných statistik pro účely analýzy, jak jsou naše stránky používány.

Další informace o instalaci výše uvedeného doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pro případy, kdy jsou Osobní údaje předávány do USA, má Google certifikaci podle tzv. programu „štít soukromí“ EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

10. Máte-li další dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na info@thechamber.cz nebo poštou:
Vaarden Seis Investment Group s.r.o.

Petrské náměstí 1
Praha 1, 110 00
Česká republika

11. Jsme oprávněni měnit či doplňovat tyto zásady ochrany osobních údajů, přičemž změna nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na našich internetových stránkách.